Click Here to Verify Your Membership
Desi ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ

ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ

ਗਲ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ੧੯ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਕਾਲੇਜ ਵਿਚ ਪੜਦਾ ਸੀ| ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਲੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ (ਤਾਏ ਦੀ ਕੁੜੀ) ਸੀ | ਮੇਰੀ ਭੈਣ (ਕਜ਼ਨ) ਮੇਰੇ ਤੋਂ ੩ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ | ਉਸਦਾ ਪੀਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੀਜਾਜੀ ਉਸਨੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛਡਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ | ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਅਡੇ ਤੇ ਗਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਤੇ ਆ ਗਇਆ ਸੀ| ਮੈਨੂ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੰਗ ਉਸਦਾ ਗੰਦੁਮੀ ਸੀ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ| ਕਦ ਉਸਦਾ ਲਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਮੇ ਕੁੜਤੇ ਤੋਂ ਡੁਲ ਡੁਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਂ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹਲਕਾ ਸੀ| ਸੁਭਾ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਠੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਠੀ ਹੈ| ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁਕਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂ ਫਸਾ ਲਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂ ਫਸਾ ਲਇਆ ਸੀ| ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਚ ਸੀ ਇਹ ਗਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕੇ ਸਬ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਮਜੇਦਾਰ ਸੀ|

ਇਕ ਗਲੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ ਵੀ, ਮੈਨੂ ਚੁਦਾਈ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ| ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗ੍ਨੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਡਾ ਡਰ ਨਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| | ਤੇ ਯਾਰੋ ਸਚ ਮਨੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂ ਪ੍ਰੈਗ੍ਨੰਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਇਆ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ| ਇਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ| ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ| ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂ ਪ੍ਰੇਗ੍ਨੇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੋਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਫੁਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ|

ਪਹਲੀ ਚੁਦਾਈ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਨ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁਦੀ ਨੂ ਲਭ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸਨੂ ਇਹ ਪੁਛਣ ਦੀ ਹਿਮੱਤ ਨਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਚੋਦੀਦੀ ਹੈ| ਖੈਰ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸਨੂ ਬਿਨਾ ਚੋਦੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਇਆ| ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂ ਚੋਦਣ ਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀ ਸਕਿਆ | ਪਰ ਮਨ ਵਿਚ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ | ਆਸ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸੀ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਓਂ ਮਨਾ ਕਰੇਗੀ| ਪਰ ਸਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਨਾ ਉਸਨੂ ਚੋਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਨਾੱ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਦਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪਈ ਸੀ|

ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਵਡੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂ ਦੇਖਣ ਗਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਹੁਟੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਇਆ ਸੀ| ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ| ਮੈਨੂ ਉਸਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘੂਮਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂ ਚੋਦਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ| ਵੈਸੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂ ਵੇਖਣ ਗਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂ ਪਹਲੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂ ਅਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸਨੂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੋਦਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਦਣ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ| ਕਿਨੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੋਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਦਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ| ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਦੇਗੀ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਨੂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਵਡੀ ਸਾਲੀ ਨੂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ| ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਨੂ ਮੈਂ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗੀ ਇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੇਹੜੇ ਚ ਲਤਾਂ ਚੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਖੜੀ ਸੀ| ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਲਵਾਰ ਕੁੜਤੇ ਉਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਚਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ੧੬ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਮੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਟ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗਾ ਜਿਵੇ ਉਸ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਹੁਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ| ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੜੇ ਮਜੇ ਲਏ ਪਰ ਅਖੀਰ ਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂ ਹਦ ਨਹੀਂ ਟਪਣ ਦਿਤੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁਦਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ| ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂ ਚੋਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸਨੂ ਛੇੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਰਸ੍ਪੋੰਸ ਤੇ ਨਜਰ ਰਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਮੈਨੂ ਇਵੇਂ ਲਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਜਾ ਲੇਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਬਚੇ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਛੇੜ ਉਸਨੂ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ| ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂ ਪਟਾ ਕੇ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁਦਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਜਾਵੇ|ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਰਖੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂ ਚੋਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ| ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਵਟਾ ਕੇ ਭੈਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਗ ਵਟਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਗ ਵਟ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਸਦੀ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬਸ ਮੁਸਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗਲ ਆਖੀ, ਉਸਦੀ ਇਹ ਗਲ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹਸਦਾ ਰਿਹਾ| ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨੀ ਜਲਦੀ ਮਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ|

ਵੈਸੇ ਜੇ ਉਹ ਚੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲਗਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੌ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਿਆ| ਚੁਦਾਈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁਦਾਈ ਦਾ ਫਲ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁਖਾ ਹਾਂ| ਇਹ ਗਲ ਸਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਚੁਦਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਚੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ| ਮੈਨੂ ਇਓਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੁਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਵਡੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਗਲ ਹੋਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਂਪਣੇ ਸਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਉਠਾਇਆ ਹੈ| ਮੈਨੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਨੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਖੀ ਵਰਗੀ | ਸਚ ਮਨੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਕਈ ਰਾਖੀ ਵਰਗੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਇਹ ਰਾਖੀ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈ| ਮੈਨੂ ਵੇਖਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਂ ਨੂ ਚੁੱਮੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂ ਦੂਰੋਂ ਚੁਮੀ ਦਿਤੀ| ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਇਆ ਮੈਨੂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇ ਏਨੀ ਸੋਹਨੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਮੇਰਾ ਸਪਨਾ ਸਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ|

ਗਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਜਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾ ਉਸਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂ ਫੁਦੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਣ ਉਸਨੂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ| ਮੈਨੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਏਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੀਲੀਂਗ ਮੈਨੂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀ ਮਿਲੀ| ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਤੇ ਸਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਹਾਂ ਏੱਨਾ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾ ਨੂ ਚੋਦਣ ਦਾ ਮਜਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਦੋਹੇਂ ਗੋਰੀਯਾਂ ਚਿਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੇਕ੍ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ | ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲੀ ਦੀ ਫੁਦੀ ਬੜੀ ਟਾਇਟ ਹੈ| ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁਦੀ ਵੀ ਟਾਇਟ ਹੈ| ਮੈਨੂ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਹੀ ਫੁਦੀ ਢੀਲੀ ਹੈ | ਪਰ ਸਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ | ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂ ਚੋਦ੍ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਚੁਦਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਏਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਫੁਦੀ ਗਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਢੀਲੀ ਮਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਵੈਸੇ ਤਿੱਨਾ ਦੀ ਹੀ ਫੁੱਦੀ ਟਾਇਟ ਹੈ| ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਸਭਤੋਂ ਟਾਇਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲੀ ਦੀ|

Quote

Online porn video at mobile phone


neha babhiwww.desi porm.comsexi comixfuckstoneshinde sey storyurdu roman sex storiesbeautiful aunties photosdesi maa beta sex storyschool mms scandalsGanne ki mithas puri Kahani photo sahitanjali armpitslush taboopapa aur mummy ki chudaiindian masala sex storiessexz storiesnude pics of sania mirzadesi maa beta storiestamil dirty anni storyfemily sex kahaniindin xxxvideostamil font dirty storiesdesi mummetamil masala sex storiesgirls strip series with face images (sexy girl 200hairy armpits exbiidps mms scandalschennai sex videosindian urdu sex storykerla erotic sex storiessesex storiesfudi punjaban diiss sex storiessexy mms scandalsdesi gujarati storysexstories in urdutelugu real sex storyssweet pussy exhibitionincet story hindidd boobs picturesmobile desi talessxe storiessex stories desi in hindiincest toon pictureswebsites for hindi sex storiesnew sex story in malayalamkamasutra telugu storiesamma pookubua chodapanja khadadesi urdu storyhindi sex stories maa ki chudaibengali xxpinky and rakeshpinoy story tagalogsexy indian hindi storiesbig booby girlsshakeela hot picturesexy stories in urduesuhagraat hai ghunghatmaa beta sexammavai otha magankollywood actress nude photossri lankan sexy photosexy dominant wifesexy stores hindifucked in theatreindian sex kannadamysore sex scandaldesi adult sitessexi story in marathikamasutra for lesbiansdesi indian erotic storiesprono storydoodwalixxnxx.hindi.comhousewifes hot photossexy stores in urdugujarati sexy storiesinsect sex comicshindi sexy story to readshriya saran hot assnude pics of bolly actressrupali ka ghar